Europees programma FoodCLIC van start

De stedelijke gebieden van Europa staan ​​voor grote uitdagingen met betrekking tot de beschikbaarheid en consumptie van gezond, betaalbaar, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel. Dergelijke uitdagingen komen samen in lokale voedselomgevingen, maar worden vaak verwaarloosd door de stedelijke planning.

Veelbelovende initiatieven van gemeentebesturen om de architectuur van voedselkeuzes te veranderen, raken vaak niet systemisch verankerd en bereiken nauwelijks kansarme en kwetsbare groepen. De belangrijkste oorzaken die de ontwikkeling en uitvoering van een geïntegreerd stedelijk voedselbeleid belemmeren zijn: (1) de sterk gescheiden silo’s binnen de voedselketen en het bestuur, (2) fragmentatie van empirische kennis in wetenschappelijke disciplines en (3) gebrek aan inzicht in stimulerende en belemmerende factoren voor transformatie van stedelijke voedselsystemen.

FoodCLIC zal sterke interfaces tussen wetenschap, beleid en praktijk, creëren in acht Europese stadsregio’s (45 steden), waaronder de Amsterdam metropool regio. Zogenaamde voedselbeleidsnetwerken vormen de ruggengraat van dergelijke interfaces. In zogenaamde Living Labs worden interventies in de praktijk getest met actieve participatie van belanghebbenden. Door dit gezamenlijk ‘leren-in-actie’ wordt beleidsrelevante wetenschappelijke kennis opgebouwd. Beleidsmakers en stedelijke planners kunnen op basis hiervan een dynamisch en geïntegreerd stedelijk voedselbeleid ontwikkelen.

De interventies en het beleid zullen worden ontworpen, geïmplementeerd en geëvalueerd aan de hand van een innovatief conceptueel raamwerk (de CLIC), dat vier gewenste resultaten van voedselsysteemintegratie benadrukt: (1) ‘co-benefits’ – sociale, economische en mileu- duurzaamheidsvoordelen, (2) ‘linkages’ – verbanden tussen rurale en urbane gebieden, (3) ‘inclusion’ – inclusie van alle belanghebbenden en hun kennis, en (4) ‘connectivities’ – sectorale verbanden.

De resultaten zullen onder meer worden verspreid door de nieuwe beleidspraktijken uit te breiden naar nog eens acht stadsregio’s in Europa en Afrika, een online Knowledge-Hub, een denktank op Europees niveau en netwerken van partners.

Op deze manier wil FoodCLIC de komende 4 jaar bijdragen aan stedelijke voedselomgevingen die gezond en duurzaam voedsel beschikbaar, betaalbaar en aantrekkelijk maken voor alle burgers (inclusief kansarme en kwetsbare groepen).

Partners:

Vrije Universiteit Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Foodcouncil MRA

Voedsel Verbindt