Groot impuls voor opleiden mensen in de foodsector

Minister Van Engelshoven heeft geld toegekend aan NH Food. Dit is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en onderwijs in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal gericht op kennisdeling en talentontwikkeling in de foodsector. De gelden komen uit het budget voor het Regionaal Investeringsfonds mbo.

Tekort aan arbeidskrachten
Er zijn meer en breder opgeleide groen- en technische medewerkers nodig in de agrifood sector in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. In het project NH Food wordt invulling gegeven aan deze opgave. Vanuit NH Food worden er netwerkbijeenkomsten, brainstormsessies, masterclasses en workshops georganiseerd. NH Food heeft o.a. de taak om de foodsector in Noord-Holland te presenteren en vooral jongeren een positief beeld van deze innoverende sector te laten zien.

Samenwerking
Om aantrekkelijk en eigentijds onderwijs te blijven bieden, is het voor onderwijs en bedrijfsleven noodzakelijk om nauw samen te werken. NH Food wordt uitgevoerd door 24 innovatieve agrifood bedrijven, GreenPort NHN, FICA, AgriTech Campus, de Food Proces Tech Campus en de vier onderwijsinstellingen: Clusius College, Horizon College, Regio College en In Holland. Het Clusius College is penvoerder van dit project. Het project wordt ondersteund door de Rabobank, de gemeenten Hoorn en Zaanstad en de Provincie Noord-Hollland.

Start
Op 13 juni wordt het project feestelijk afgetrapt in Alkmaar. Hierbij worden de partners en stakeholders uitgenodigd. Een aantal activiteiten staat al ingepland. Zo is er aanstaande woensdag een kenniscafé Trends in Voeding en houdt FICA op 18 juni een zomerevent met presentaties van studenten over voedselvraagstukken.

 

Bekijk de website