Hoogwaardige inzet biomassa in de MRA

De Metropool Regio Amsterdam (MRA), waaronder de provincies Noord-Holland en Flevoland, heeft de wens om binnen de MRA-regio beschikbare biomassa hoogwaardig en regionaal te verwerken. Verschillende partijen in de regio zien de zakelijke kansen rond de hoogwaardige inzet van biomassa in de regio en overwegen te investeren in verwerkingscapaciteit. De provincies Noord-Holland en Flevoland en de MRA willen dit proces faciliteren.

In februari 2018 kwamen belanghebbenden op dit onderwerp (Ronde Tafel Vergisting en Compostering) bijeen. Evenals de deelnemers van de MRA Werkgroep Biomassa gaven zij aan meer inzicht te willen in biomassastromen in de regio en in kansrijke businesscases voor de hoogwaardige verwerking ervan.

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de eerste fase van een project gericht op het inzichtelijk maken en voorbereiden van zakelijke kansen voor hoogwaardige verwerking van deze reststromen biomassa. Partners for Innovation voerde het project uit. Het doel van deze eerste fase is het in kaart brengen van het potentieel aan volumes biomassa in het MRA-gebied en inzicht krijgen in de mogelijkheden om deze stromen hoogwaardig(er) te verwerken binnen de regio. Voor niet-ingezamelde of niet-gescheiden stromen worden mogelijkheden geïnventariseerd voor een economisch rendabele inzameling en inzet.

Wilt u het hele rapport ontvangen stuur dan een email naar info@voedselverbindt.staging.tylw.nl