Interventie gezonde voeding in gesloten settings

In dit project wordt de consumptie van duurzame groente en fruit gestimuleerd binnen diverse intramurale zorginstellingen om hiermee een gunstig effect te verkrijgen op de gezondheid en het gedrag van de cliënten. Daarbij wordt gekeken naar:
– Het proces hoe de gedragsverandering tot stand komt.
– De factoren die de effectiviteit van de gedragsverandering bepalen.
– De effecten die de consumptie van groente en fruit hebben op onderlinge sociale contacten en gedrag bij cliënten in de zorginstellingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de specifieke kenmerken van de verschillende instellingen (zoals duur van verblijf, type bewoners/cliënten etc.).
Door verschillende zorginstellingen te vergelijken zoals ziekenhuizen, oudereninstellingen en jongeren met een verstandelijke beperking wordt zo goed mogelijk de voorwaarden in kaart gebracht om werkelijk bij te dragen aan een verhoging van de groente- en fruitconsumptie in deze instellingen. Niet alleen voor de cliënten van de instelling, maar ook voor het personeel en bezoekers van de instelling. Dit om de maatschappelijke rol en impact van de instelling ruimte en vorm te kunnen geven.
Binnen de regio Noord-Holland Noord doen verschillende zorginstellingen mee, waaronder Stichting ‘s Heeren Loo, Stichting GGZ Noord-Holland Noord. Ook neemt vanuit voetbalclub AZ de jeugdopleiding deel aan dit project, omdat voeding een belangrijk onderdeel is van de professionele begeleiding van hun topsporters. Atlantis Handelshuis draagt zorg voor de logistiek en de levering van regionale duurzame agrarische producten.
In samenwerking met het Louis Bolk instituut en de (lokale) producenten en toeleveranciers van groente en fruit zorgen we ervoor dat de voordelen en winst voor de regionale agrarische niet uit het oog wordt verloren: versterking van lokale en duurzame productie en consumptie verdient de aandacht.

Bekijk de website