Vruchtbare Kringloop Noord-Holland (VKNH)

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland (VKNH) wil de kringlooplandbouw en het duurzaam bodem- en waterbeheer stimuleren. Het project wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken. De ambities, omstandigheden en wensen van individuele agrarische ondernemers vormen daarbij het uitgangspunt.
Daarnaast wil dit project zich richten op de kansen voor samenwerking tussen sectoren en het sluiten van regionale kringlopen. Door deze samenwerking kunnen de kwaliteiten van de verschillende sectoren tegelijk bijdragen aan: bodemvruchtbaarheid, milieu en de concurrentiepositie van de agrarische sector in Noord-Holland. Juist omdat Noord-Holland zo’n krachtige mix van verschillende sectoren bezit.

Bekijk de website