Korte Keten Collectief Nederland

Koplopers in de korte voedselketen bundelen krachten in Korte Keten Collectief Nederland, om gezamenlijk de afzet van regionale producten fors te vergroten.

Local2Local, Coöperatie Oregional, Boeren van Amstel, ProeVkantoor en Vereniging
Flevofood hebben het initiatief genomen de krachten te bundelen. Onder de noemer
‘Korte Keten Collectief Nederland’ wordt interregionaal samengewerkt met het doel de
afzet van regionale producten te vergroten, en nieuwe verdienmodellen te realiseren met
behoud van korte keten principes. De samenwerking maakt het mogelijk de
leveringszekerheid en de diversiteit van producten en klantgroepen te vergroten. Hierdoor
ontstaan belangrijke schaalvoordelen die de ontwikkeling van robuuste korte
voedselketens versterken en nieuwe afzetmogelijkheden tot stand te brengen. Deze korte
ketenpartijen hebben zich verenigd in ‘Korte Keten Collectief Nederland’.
De samenwerking speelt nadrukkelijk in op de toenemende vraag naar lekker, gezond, duurzaam geproduceerd voedsel.

Bij de ontwikkeling van kennis wordt het collectief onder meer ondersteund vanuit de
stichting Voedsel Verbindt en de Europese projecten EU4advice en Foodclic. Bij
vraagstukken op het terrein van data en digitalisering zal daarnaast worden
samengewerkt met het Data Value Center AgriFood en Korte Keten. Wil je meer weten over het Korte Keten Collectief Nederland neem dan contact op met Mark Frederiks, mark@amped.nl Amped/Local2Local: 06-11375921