Schouten wil haar landbouwvisie aan laten sluiten bij Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil met haar eigen Landbouwvisie, die ze afgelopen september publiceerde, aansluiting zoeken bij het Deltaplan Biodiversiteit, dat in december gepresenteerd werd. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer met daarin haar reactie op Deltaplan Biodiversiteit.

De kern van het Deltaplan Biodiversiteit, om grondgebruikers, met name boeren en tuinders, te belonen als zij werk maken van bevordering van de biodiversiteit, sluit volgens Schouten aan bij de plannen uit het regeerakkoord en bij haar eigen visie op verduurzaming van de voedselvoorziening.

“We werken allebei toe naar een landbouw met minder emissies naar de omgeving, een vergroting van de biodiversiteit en betere verdienmodellen. We volgen daarbij een vergelijkbare aanpak via succesfactoren en de noodzakelijke samenwerking met alle relevante partijen”, aldus Schouten.

De minister wil haar werkzaamheden voor het realiseren van haar landbouwvisie daarom laten samenlopen met de activiteiten van het Deltaplan op het gebied van de biodiversiteit. “Dit om ervoor te zorgen dat we concrete stappen gaan zetten in het kader van de realisatie van mijn visie.”

Specifiek wil Schouten met de kwartiermakers afspraken maken over de meerjarige Rijksinzet die nodig is om het Deltaplan te doen slagen, de mogelijkheden verkennen voor verdienmodellen voor kringlooplandbouw in combinatie met biodiversiteitsherstel, en hun praktijkkennis en ideeën betrekken bij de heroverweging van wet- en regelgeving. Ook wil zij de ideeën vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel over onder andere de biodiversiteitsmonitor en landschapselementen betrekken bij de GLB-pilots en het Nationaal Strategisch Plan.

Waar nodig of gewenst ondersteunt het Ministerie van LNV dit initiatief. Schouten vindt het echter belangrijk dat de regie blijft waar deze nu ligt: bij de organisaties zelf. Verder heeft zij hulp aangeboden om dit gezamenlijk uit te denken en gaat zij de kwartiermakers hiervoor met een financiële bijdrage ondersteunen.

Voor het slagen van dit plan is het volgens Schouten belangrijk dat ook andere overheden mee gaan denken. Dat wil zij faciliteren door een gesprek met relevante departementen en de kwartiermakers te organiseren.

Download de kamerbrief