Author Archives: admin

Het bestuur van Stichting Voedsel Verbindt heeft Carlo Verhart benoemd als programmamanager van Voedsel Verbindt. Carlo Verhart is al jaren actief als PR en communicatie manager in de financiële wereld. De afgelopen 5 jaar heeft hij zich ingezet voor Rabobank in Amsterdam en was betrokken bij diverse voedselprojecten. Voor de Rabo Foundation heeft hij een koffie coöperatie in Oeganda geholpen op weg naar zelfstandigheid.De laatste jaren was hij bestuurlijk al actief vanuit de Rabobank bij Voedsel Verbindt.

Carlo is goed ingevoerd in de Voedsel Verbindt activiteiten en kent het netwerk. Hij kan vlot de taken van Stephanie Wagenaar overnemen en verder bouwen aan de positie van Voedsel Verbindt in de MRA regio en haar omliggende agrarische productiegebieden. Gerry Kouwenhoven: “Vanuit zijn achtergrond kent Carlo zowel de wereld van de overheden als die van ondernemers en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Wij verwachten als bestuursleden dat hij met zijn kennis en ervaring de verbindende factor is waar wij naar op zoek zijn”.

De agri & foodsector staat voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Carlo Verhart: “Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan het opbouwen van een robuust voedselsysteem in onze regio dat wereldwijd toonaangevend is op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en het leveren van een positieve bijdrage aan de gezondheid van jong en oud. Data, kennis en het netwerk van Voedsel Verbindt vormen de spil in de innovatie van gewaardeerde voedselconcepten, voedsellogistiek, voedselproductie, voedsellandschappen en voedselconsumptie. Zorgen voor een goede samenwerking binnen en tussen sectoren zie ik als één van mijn uitdagingen.”

Voedsel Verbindt lanceerde op 28 februari 2019 haar samenwerkingsverband. Volgens gedeputeerde Jack van der Hoek, voorzitter van de stuurgroep van Voedsel Verbindt, is het belangrijk om de inzet voor de agri & food sector de komende jaren voort te zetten. “De provincie Noord-Holland streeft naar een robuuster, duurzamer en gezonder regionaal voedselsysteem. Door samen te werken in Voedsel Verbindt met ondernemers, andere overheden, onderwijs, onderzoek, omgeving en opiniemakers komt het voedselsysteem in onze Metropoolregio én de omliggende agrarische landschappen van Noord-Holland en Flevoland meer in balans.”

Tijdens de Dutch Food Week (5 tot 16 oktober 2019) organiseerde de provincie Flevoland meerdere evenementen om te laten zien hoe zij pionieren in de agrifood-sector. Gedeputeerde én boer Jan-Nico Akkerman vertelt over initiatieven als FoodChains 4 EU, korte ketens en eten als een pionier.

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: “Als agrifood-koploper moet je slim inspelen op de uitdagingen van de toekomst”

Voedselverspilling tegengaan: dat is het doel van de ‘Koplopersgroep Circulaire Restaurants’. Een nieuw initiatief van de gemeente Haarlem, Provincie Noord-Holland en het Programma VANG Buitenshuis van Rijkswaterstaat. Zij gingen op 15 oktober van start in DeDakkas.

De groep van 23 Haarlemse restaurants pakt zaken als voedselverspilling en afval aan. Hun visie: ‘dit kan anders’. Samen willen de restaurants tot een circulaire bedrijfsvoering komen. In vier sessies nemen de ondernemers hun bedrijfsvoering onder de loep en kijken ze waar het duurzamer kan. Waar voedsel of verpakkingen hergebruikt kunnen worden. Daarvoor gebruiken ze de ‘circulaire scan’: deze geeft inzicht in de acties die een restaurant kan nemen om duurzamer te worden én kan besparen.

In de eerste meeting van de groep staat het thema communicatie centraal. Communicatie richting personeel en afdelingen die gaan over afvalscheiding en lokale inkoop. De tweede bijeenkomst, over het scheiden van afval, staat ook al in de planning.

De nieuwe groep is daarnaast onderdeel van het Haarlems Klimaatakkoord. Er zijn namelijk nog veel meer duurzame initiatieven in en rond de stad. Alle projecten op het gebied van energietransitie, circulariteit en klimaatbestendigheid kunnen zich bij het Haarlems Klimaatakkoord aansluiten. Lees meer over het project of meld je aan via de site van de gemeente Haarlem.

De provincie Noord-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn. Om dit te bereiken organiseert de provincie samen met CIRCO voor de eerste keer een Circulaire Business Design Track met bedrijven uit de agrarische sector.

De Track is een 3-daags programma dat start in maart 2019 waarin 12 agrifood bedrijven kennis maken met de principes van circulair ontwerpen, geheel gefaciliteerd door provincie Noord-Holland.

Circulaire kansen in de agrarische sector

De agrarische sector is volop in beweging! Vanuit circulariteit sluiten ontwikkelingen in de sector als kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en decentrale productie op het erf daar prima op aan. Deze ontwikkelingen hebben directe gevolgen voor de economische vitaliteit van de sector en individuele bedrijven. Daarnaast zijn ketenpartijen en klanten steeds (milieu)bewuster en is er een toenemende interesse in verantwoorde producten en wordt wetgeving strenger. Dit zijn serieuze uitdagingen.

Veel van de genoemde onderwerpen zijn te vatten onder het thema ‘circulaire economie’. En binnen dat kader ontstaan ook nieuwe marktkansen voor bedrijven die vroegtijdig innoveren. Er komen financieringsregelingen, ketens werken aan gezamenlijke oplossingen en circulaire businessmodellen bieden de mogelijkheid om nieuwe inkomstenbronnen te creëren. Een groot aantal bedrijven wil daarom circulair innoveren, maar zoekt nog naar toepassingen binnen het eigen bedrijf.

Tijdens de Track ontdekken ondernemers welke kansen circulair ondernemen hun bedrijf biedt. Worden nieuwe businesskansen ontdekt en slimme ontwerpstrategieën verkent voor producten en bederijfsvoering. Ondernemers gaan naar huis met een circulair klantaanbod en een concreet plan om circulaire ambities waar te maken en de eigen organisatie te transformeren tot circulaire koploper. Daarnaast ontmoeten ondernemers inspirerende circulaire ondernemers en profiteren zij van de cases en kennis die is opgebouwd bij het begeleiden van de 350 bedrijven die eerder aan CIRCO hebben deelgenomen.

Deze Track wordt voor de eerste keer gehouden en is speciaal gericht op bedrijven in de agrosector in de provincie Noord-Holland.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil met haar eigen Landbouwvisie, die ze afgelopen september publiceerde, aansluiting zoeken bij het Deltaplan Biodiversiteit, dat in december gepresenteerd werd. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer met daarin haar reactie op Deltaplan Biodiversiteit.

De kern van het Deltaplan Biodiversiteit, om grondgebruikers, met name boeren en tuinders, te belonen als zij werk maken van bevordering van de biodiversiteit, sluit volgens Schouten aan bij de plannen uit het regeerakkoord en bij haar eigen visie op verduurzaming van de voedselvoorziening.

“We werken allebei toe naar een landbouw met minder emissies naar de omgeving, een vergroting van de biodiversiteit en betere verdienmodellen. We volgen daarbij een vergelijkbare aanpak via succesfactoren en de noodzakelijke samenwerking met alle relevante partijen”, aldus Schouten.

De minister wil haar werkzaamheden voor het realiseren van haar landbouwvisie daarom laten samenlopen met de activiteiten van het Deltaplan op het gebied van de biodiversiteit. “Dit om ervoor te zorgen dat we concrete stappen gaan zetten in het kader van de realisatie van mijn visie.”

Specifiek wil Schouten met de kwartiermakers afspraken maken over de meerjarige Rijksinzet die nodig is om het Deltaplan te doen slagen, de mogelijkheden verkennen voor verdienmodellen voor kringlooplandbouw in combinatie met biodiversiteitsherstel, en hun praktijkkennis en ideeën betrekken bij de heroverweging van wet- en regelgeving. Ook wil zij de ideeën vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel over onder andere de biodiversiteitsmonitor en landschapselementen betrekken bij de GLB-pilots en het Nationaal Strategisch Plan.

Waar nodig of gewenst ondersteunt het Ministerie van LNV dit initiatief. Schouten vindt het echter belangrijk dat de regie blijft waar deze nu ligt: bij de organisaties zelf. Verder heeft zij hulp aangeboden om dit gezamenlijk uit te denken en gaat zij de kwartiermakers hiervoor met een financiële bijdrage ondersteunen.

Voor het slagen van dit plan is het volgens Schouten belangrijk dat ook andere overheden mee gaan denken. Dat wil zij faciliteren door een gesprek met relevante departementen en de kwartiermakers te organiseren.

Het MRA platform Economie stelt een bijdrage van € 100.000 ter beschikking aan Voedsel Verbindt. Daarmee kan de verdere doorontwikkeling van het voedselnetwerk gestalte gegeven worden. Op basis van concrete projectvoorstellen – idealiter in de vorm van een uitvoeringsprogramma – kunnen in een later stadium eventuele bijdragen voor projecten beschikbaar gesteld worden.

Voor de opstartfase van het voedselnetwerk Voedsel Verbindt is voor de financiering een beroep gedaan op het budget Platform Economie van de MRA. En met succes, want het platform stelt €100.000 ter beschiking. Voor de langere termijn rekent het voedselnetwerk op een structurele financiële bijdrage vanuit verschillende (regionale) overheden en andere organisaties. De activiteiten in 2019 moeten leiden tot meer samenwerking tussen stad en platteland, bedrijven onderling en met kennisinstellingen en andere partijen in het speelveld. Dat alles om te komen tot een meer krachtige identiteit van de regio als innovatieve sterke voedselregio en een robuuster, duurzamer en gezonder voedselsysteem in de metropoolregio. De inspanningen in deze startperiode moeten bovendien leiden tot een meerjarig financieel gedragen programma 2020-2024.

De provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland en gemeente Zaanstad zijn als MRA-leden al anderhalf jaar actief betrokken bij de netwerkvorming en staan positief tegenover regionale samenwerking op voedselvraagstukken zoals:

GreenPort NHN heeft als doelstelling het stimuleren en initiëren van innovatie in de regio Noord-Holland Noord. Dit doen wij door bedrijfsleven, overheden, onderwijs en kennisinstellingen te verbinden en gezamenlijk in te zetten op samenwerking en innovatie.

Op 1 februari vierde GreenPort Noord-Holland Noord haar 10 jarig bestaan. Jaap Bond: “Wat hebben we veel bereikt in die tijd. De samenwerking tussen agrarische ondernemers, scholen & kennisinstellingen en overheden is geweldig van de grond gekomen en dat resulteert in economisch interessante en duurzame innovaties voor de hele sector.Ik zeg het heel vaak: ik ben hartstikke trots op de landbouwsector in Noord-Holland. Hier werken we met elkaar aan de toekomst voor de landbouw wereldwijd. Door klimaatverandering en de groeiende wereldbevolking staan we voor enorme uitdagingen. En wat denkt u van de Brexit? In Noord-Holland zoeken en vinden we mét elkaar de oplossingen. Samen weten we meer, samen kunnen we meer”.